Menu

Musikverket

Musikverket (Statens Musikverk) gav oss under våren 2014 i uppdrag att göra en redesign av statensmusikverk.se utifrån myndighetens nya visuell identitet, grafiska profil, logga och namn. Målet med den nya webbplatsen var att inspirera och nå en bredare publik samt att tillgängliggöra nyckelfunktioner ytterligare för den initierade besökaren. Resultatet musikverket.se.

Bakgrund

musikverket-both

Vi har arbetat med Musikverket sedan 2011 då myndigheten Statens Musikverk bildades. Tidigt såg myndigheten vikten av digital kommunikation och handlade upp digital kommunikationsbyrå. Adeprimo gick segrande ur upphandlingen, mycket tack vare att vi överbryggar kompetensområden som kommunikation, design, service design och teknik. Uppdraget då var att leverera webbplatsen statensmusikverk.se och vidareutveckla myndighetens webbplats och digitala kommunikation under en avtalsperiod på tre år.

Vi har sedan vi påbörjade vårt samarbete levererat den responsiva webbplatsen statensmusikverk.se för myndighetens sju enheter samt ansökningssystem för projektfinansiering. Under våren 2014 bytte myndigheten namn, visuell identitet, grafisk profil och logga. Vi fick då i uppdrag att göra en redesign av webbplatsen utifrån den nya identiteten. Den nya webbplatsen musikverket.se lanserades i september 2014.

Behov

Musikverkets kommunikativa behov kan kort sammanfattas med ”att sticka ut” och inte uppfattas som en byråkratisk myndighet – utan att i stället signalera uppdragets karaktär som präglas av kultur för alla inom musik, teater och dans och att vara inbjudande för att kunna nå målgrupperna på ett relevant sätt. Mycket fokus har därför lagts på målgruppsanalys, form och bildspråk för att skapa rätt känsla.

Musikverket ska direkt och på ett enkelt och tilltalande sätt presentera verksamheterna och vad webbplatsen erbjuder med tydliga ”call to actions”. Du ska överallt kunna se och få reda på vad Musikverket är och gör och enkelt navigera dig till nyckelfunktioner.

Målgrupper

musikverket-undersida

Musikverket.se presenterar myndighetens olika enheter och riktar sig till såväl forskare, konstnärer, skolungdomar och allmänhet. Då webbplatsen har en så pass bred målgrupp så fokuserades arbetet initialt på scenariobeskrivningar snarare än att finna demografiska användarsegment arbetade vi utifrån gemensamma behov och situationer där du som besökare kommer i kontakt med Musikverket. Kommunikativa målformuleringar har skapats kring vad målgrupperna ska tycka, veta, känna och göra och utifrån målgrupperna har sedan innehåll och funktionalitet prioriterats och utvecklats. Fokus har legat på tydlig, enkel och aktuell information om vad Musikverket är och gör.

Projektet/ idé & lösning

Arbetsmetoder under hela projekttiden har varit workshops med medarbetare från Musikverket, visst arbete med användarundersökningar med referenspanel, enkät med alla medarbetare. För utvecklingsprojektet har vi arbetat utefter en anpassad variant av SCRUM med fokuserade utvecklingsinsatser och delleveranser. Inför och vid första lanseringen 2012 genomfördes dialogövningar.

Musikverket.se är byggd i publiceringsverktyget WordPress med responsiv design för att fungera på bästa sätt i alla enheter. Webbplatsen har flertalet insticksmoduler och egenutvecklade lösningar för bland annat språkhantering, kommentarer, bildhantering, multisajtsök, strömmande video, ljuduppspelning et cetera. Sajten är byggd i HTML5 med höga krav på validering och tillgänglighet – ett arbete som fortgår löpande i takt med redaktionell vidareutveckling av innehållet.

Teknik

WordPress är installerat med multisitenätverk då Musikverket har flera olika verksamhetssajter och bloggar som alla ska ha en egen adminpanel. Musikverket har även en del gamla domäner som pekas mot de nya sajterna som nu alla ligger som underkatalog till en och samma domän. Här används .htaccess i Apache för att skicka användaren till rätt sajt.

WordPresstemat är skrivet från grunden för att på bästa sätt vara anpassat till Musikverkets behov, specifikationer och krav på mallar och vi använder Carrington Build, en sidbyggare, för att modulärt bygga upp sidor. CSS skrivs med hjälp utav SASS och för musikverket.se används egengjorda scripts för paketering av JavaScript. Till Carrington Build så har vi utvecklat egna moduler eller så har vi utökat befintliga med ytterligare funktionalitet för att uppfylla Musikverkets krav. Vi versionshanterar allting med hjälp utav Git, där vi använder oss utav olika brancher för Produktion, Stage och Development.

Resultat

musikverket-underetta

Med nya musikverket.se har vi skapat en webbplats som känns, andas och lever kultur. Istället för en traditionell myndighetssajt stöder den nu ännu tydligare myndighetens uppdrag att ”…främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv”. Musikverket.se presenterar på ett direkt, enkelt och tilltalande sätt verksamheterna och vad webbplatsen erbjuder med tydlig navigation till nyckelfunktioner och ”call to actions”.

Om Statens Musikverk

En av Sveriges nyaste myndigheter, Statens Musikverk (idag Musikverket), bildades 2011 utifrån ambitionen att främja kulturlivet och fungera som en katalysator och främja det fria musiklivet samt musikens, teatern och dansens kulturarv. Som en del av identitetsarbetet beslöt man 2014 att arbeta med namnet Musikverket och i samband med det togs även en ny visuell identitet, grafisk profil och logga fram.

”Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.”

musikverket.se

  • Design
  • Utveckling
  • Projektledning
  • WordPress
  • Webbplats
  • Responsiv design

Här bor vi

Och vi älskar kaffe. Kom gärna upp på en kopp eller två.

Östersund

Zätagränd 11
831 30 Östersund
Hitta till oss

Örebro

Storgatan 3
703 61 Örebro
Hitta till oss

Västerås

Stora gatan 44 A
722 12 Västerås
Hitta till oss

Vasa, Finland

Strandgatan 2 G8
FI-651 00 Vasa
Hitta till oss

Adeprimo är ett dotterbolag inom MittMedia-koncernen. MittMedias verksamhet innefattar 18 dagstidningar, elva gratistidningar, digitala medier, kommersiell radio, webb-tv, tryckerier och appar.

The Office Cat
© 2017 – All rights reserved